پرسش و پاسخ های مربوط به چشم زخم

تعداد: 4
پرسش: چشم زخم

کد: 2263گروه: اجتماعی
سلام علیکم
اگر امکان دارد درباره بسته شدن بخت کسی توضیح بفرمایید آیا حقیقت دارد؟ چاره چیست ؟ اگر منبعی در این رابطه از کتب حضرت آقا است معرفی بفرمایید؟
در رابطه با چشم زخم چه طور ؟
هوالعلیم
1 امکان دارد . و راههایی برای آن وجود دارد. گرچه در هر حال انسان باید فقط بر خدا توکل نماید.
2 چشم زخم حقیقت دارد. و بعضی از ادعیه آنرا دفع می کند.
پرسش: چشم زخم

کد: 2262گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم ایا چشم زخم و جادو و بخت بستن سندیت دینی دارد؟
هوالعلیم
بلی چنین مسئله ای وجود دارد.
پرسش: ایا جادو و چشم زخم حقیقت دارد

کد: 2251گروه: اجتماعی
آیا جادو و چشم زخم حقیقت دارد؟
هوالعلیم
بلی
پرسش: اسپند دودکردن برای دفع چشم زخم

کد: 2223گروه: اجتماعی
سلام علیکم
1 آیا اسفند دودکردن برای دفع چشم زخم مفید است و روایت آن صحیح می باشد؟ 2 آیا انجام این کار در شب خوب است یا بد است؟ 3 جاروکردن منزل در شب اشکال دارد؟ قدیمیها می گویند این کارها در شب خوب نیست. با تشکر
هوالعلیم.
1ـ خوب است.
2ـ خوب است.
3ـ کراهت دارد.