پرسش و پاسخ های مربوط به بسته شدن بخت

تعداد: 2
پرسش: چشم زخم

کد: 2263گروه: اجتماعی
سلام علیکم
اگر امکان دارد درباره بسته شدن بخت کسی توضیح بفرمایید آیا حقیقت دارد؟ چاره چیست ؟ اگر منبعی در این رابطه از کتب حضرت آقا است معرفی بفرمایید؟
در رابطه با چشم زخم چه طور ؟
هوالعلیم
1 امکان دارد . و راههایی برای آن وجود دارد. گرچه در هر حال انسان باید فقط بر خدا توکل نماید.
2 چشم زخم حقیقت دارد. و بعضی از ادعیه آنرا دفع می کند.
پرسش: چشم زخم

کد: 2262گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم ایا چشم زخم و جادو و بخت بستن سندیت دینی دارد؟
هوالعلیم
بلی چنین مسئله ای وجود دارد.