گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1747
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی