گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1739
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی