علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی صفحه عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمی حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی صفحه عارف کامل و سالک واصل حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّاد

آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّاد صفحه عارف کامل و موحّد عظیم حضرت حاج سید هاشم موسوی حدّاد قدّس اللَه نفسه الزکیة
علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطبایی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطبایی عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید محمدحسین طباطبایی قدس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطبایی

آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطبایی صفحه عارف کامل و حجةُ اللَه الأکبر حضرت آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید علی قاضی قدس اللَه نفسه الزکیة
آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانی

آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانی صفحه عارف کامل و عالم ربّانی حضرت آیت‌اللَه حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی قدّس اللَه نفسه الزکیة