معادشناسی - جلسه5

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/06

توضیحاتموضوع:عمل فرشتگان قبض ارواح وملک الموت عین عمل خداست 1 كيفيّت‌ قبض‌ روح‌ ارواح‌ طيّبه‌ و نفوس‌ ستمگران 2 معناي‌ توحيد ذاتي‌، صفاتي‌ و أفعالي‌ 3 كيفيّت‌ ظهور نور فعل‌ الهي‌ در مظاهر عالم‌ امكان‌ و پيدايش‌ موجودات‌ 4 افعال موجودات عین فعل خداست به دو نسبت 5 جمع‌ بين‌ إسناد قرآن‌ فعل‌ را به‌ خدا و به‌ مخلوقات‌، و عدم‌ تناقض‌ : در آن‌ 6 كيفيّت‌ قبض‌ روح‌ ملك‌ الموت‌ افراد كثيري‌ را در يك‌ لحظه‌ 7 تمثيل‌ قبض‌ روح‌ ملك‌ الموت‌ و اعوان‌ او نفوس‌ را به‌ كارخانۀ برق‌ 8 كيفيّت‌ ظهور و نزول‌ نور توحيد در مظاهر عالم‌ امكان‌ 9 عدم‌ تضادّ و تزاحم‌ در عالم‌ معاني‌ و مجرّدات‌ 10 كيفيّت‌ طلوع‌ نور واجب‌ الوجود در ملك‌ الموت‌ و اعوان‌ او.. 11 بيان‌ أميرالمؤمنين‌ علیه السلام در جواب‌ از ادّعاي‌ تناقض‌ در آيات‌ قرآن‌ 12 صاحبان‌ علم‌ و بصيرت‌ نمي‌توانند هر علمي‌ را براي‌ عموم‌ مردم‌ بيان‌ كنند 13 قبض‌ روح‌ توسّط‌ موجوداتي‌ برتر از ملائكه‌ موسوم‌ به‌ «عالين‌».. 14 زنده‌ شدن‌ شير و دريدن‌ حاجب‌ مأمون‌، به‌ امر حضرت‌ امام‌ رضا علیه السلام. 15 زنده‌ شدن‌ شير و دريدن‌ مرد ساحر، به‌ امر حضرت‌ موسي‌ بن‌ جعفرعلیه السلام