کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه17

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (328 ـ 348)