کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه16

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (305 ـ 328)