نور ملکوت قرآن - ج4 - جلسه23

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (453 ـ 478)