کتاب صوتی

کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش (تعداد فایل ها: 21)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتحضرت‌ علاّمه‌ طهرانی قدّس‌ سرّه‌ در اين‌ كتاب‌ ، ضمن‌ بيان‌ ده‌ اشكال‌ مهمّ از اشكالات‌ « مقالة‌ بسط‌ و قبض‌ تئوريك‌ شريعت‌ دكتر عبدالكريم‌ سروش‌» ، از ايراداتي‌ كه‌ به‌ حجّيّت‌ و ابديّت‌ قرآن‌ و به تمام‌ مقدّسات‌ و حقائق‌ عالم‌ وارد شده‌ است‌ جواب‌ داده‌اند. اين‌ كتاب‌ كه‌ در اصل‌، قسمت‌ معظم‌ جلد دوّم‌ « نور ملكوت‌ قرآن‌» ميباشد ، به‌ جهت‌ اهمّيّت‌ موضوع‌ و بنا به‌ پيشنهاد بعضي‌ از علماء و براي‌ سهولت‌ دسترسي‌ استادان‌ و دانشجويان‌ و دانش‌پژوهان‌ ، بطور جداگانه‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تصرّفي‌ ، طبع‌ و به‌ جويندگان‌ راه‌ حقيقت‌ و سبل‌ سلام‌ اهداء گرديده‌ است‌ .اشكالات ده‌گانه مولف بر مقاله:1. الفاظ براي روح معاني وضع شده اند نه براي مصاديق و نمونه‌ها پس فهم عبارات و جملات در قرآن و روايات متكي بر نتايج علوم تجربي نخواهدبود.2. الهيات بر اساس برهان بنا شده است و علوم تجربي بر اساس استقراء پس تغيير در نظريات تجربي موجب تغيير برهانيات نمي‌تواند بشود.3. فرضيه صاحب مقاله در عمل قابليت اجرائي ندارد لذا تخيلي بيش نيست.4. اشكالات صاحب مقاله بر وضعيت تفكر ديني برخاسته از تاثيرات مذهب تحريف شده مسيحيت بر جوامع است.5. صاحب مقاله براي اثبات فرضيه خود از برخي مطالب و شواهد صددرصد غلط استفاده كرده است.6. افق علمي دين سيطره بر هستي دارد و افق علوم تجربي محصور در ماده است پس تجربه نميتواند مفسر همه جانبه دين باشد و محور فهم ديني قرار گيرد.7. ملاك درست و غلط در فهم، برهاني بودن آن است پس فهم غير برهاني حدس و يا توهمي بيش نيست و عقلاً قابل اعتماد نمي‌تواند باشد.8. اتكاء انسان به عقل است و عقل يقين خود را با يك حدس و احتمال از بين نمي‌برد.9. صحت مقدمات يك برهان صحيح، براساس عقل مستقل از علم حصولي و تجربي است پس با تغيير نظريات تجربي تغيير نمي‌كند.10. فرضيه‌ها و تئوري‌ها تا برهاني نشوند ارزش معرفتي ندارند.

توضیحاتنگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - معرفی کتاب

توضیحاتمقدمه کتاب

توضیحاتإشكال اوّل :‌ أصالت و ابدیت دین إلهى و محدودیت فهم بشرى. إشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (۷ - ۳۹)

توضیحاتإشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (39 ـ 57)

توضیحاتإشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (57 ـ 74)

توضیحاتإشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (74 ـ 91)

توضیحاتإشكال سوّم: اساس حوزه‌هاى علمیه بر قرآن و عرفان است - صفحه (93 ـ 120)

توضیحاتإشكال سوّم: اساس حوزه‌هاى علمیه بر قرآن و عرفان است - صفحه (120 ـ 140)

توضیحاتإشكال چهارم: إعراض روشنفكران از مبانى اسلامى، در اثر فرهنگ خارجى إشكال پنجم: مجاز و استعاره قرآن، عین صدق و بلاغت است - صفحه (141 ـ 166)

توضیحاتإشكال ششم: ‌تعدّى از ظهورات قرآن، إسقاط حجّیت قرآنست - صفحه (167 ـ 193)

توضیحاتإشكال ششم: ‌تعدّى از ظهورات قرآن، إسقاط حجّیت قرآنست - صفحه (193 ـ 216)

توضیحاتإشكال هفتم: برهان علّامه طباطبائى در استناد علل طبیعى به علل مجرّده - صفحه (217 ـ 236)

توضیحاتإشكال هفتم: برهان علّامه طباطبائى در استناد علل طبیعى به علل مجرّده - صفحه (236 ـ 253)

توضیحاتإشكال هشتم: منطق قرآن، حجّیت عقل و یقین است نه فرضیه‌هاى وهمى - صفحه (255 ـ 278)

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (279 ـ 299)

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (299 ـ 315)

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (315 ـ 332)

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (332 ـ 354)

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (354 ـ 377)

توضیحاتإشكال دهم:‌ نظریه تبدّل انواع، صرف فرضیه بوده و دلیل قطعى ندارد - صفحه (379 ـ 397)

توضیحاتإشكال دهم:‌ نظریه تبدّل انواع، صرف فرضیه بوده و دلیل قطعى ندارد - صفحه (397 ـ 414)