نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال سوّم: اساس حوزه‌هاى علمیه بر قرآن و عرفان است - صفحه (120 ـ 140)