کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه20

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال دهم:‌ نظریه تبدّل انواع، صرف فرضیه بوده و دلیل قطعى ندارد - صفحه (379 ـ 397)