کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح صفحه (40 ـ 55)

مطلب دوّم: در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریّه