سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتسرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح (40 ـ 55)