کتاب صوتی

کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح (تعداد فایل ها: 10)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتسر الفتوح اثر علامه طهرانی قدّس سرّه که با بیانی شیوا، به تبیین مبانیِ مکتب توحید و عرفان می‌پردازد. این کتاب در حقیقت نقدِ کتاب «پرواز روح» اثر سید حسن ابطحی است. در فصل اول به نقدِ محورهای کتابِ «پرواز روح» پرداخته، و در فصل دوم در ضمن تعلیقاتی، جای جای کتابِ مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.
اهم مطالب:
• نقد و بررسی نظریه عدم نیاز به استاد کامل
• اثبات فطری بودن و عقلانی بودنِ نیاز به استاد
• اثبات نیاز به استاد با توجه به آیات و روایات.
• بررسی و تحلیلِ «انکار علمِ حکمت و فلسفه» که انکار آن یعنی دستگاه عقل در وجود انسان، عاطل و باطل است.
• اثبات اینکه حجیّت هر چیزی به عقل است حتی کتاب و سنت
• ذکر آیات و روایاتی که دعوت به تعقل و تفکر می‌کنند.
• نقد و بررسی نظر کسانی که نهایتِ سیرِ انسان را شناخت امام زمان علیه السلام می‌دانند
از آنجا که برخی مباحث این کتاب نیاز به شرح و تفسیر بیشتر داشته است حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره، اقدام به درج مقدمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودند که بر غنای مطالب افزوده‌‌ است.

توضیحاتسر الفتوح اثر علامه طهرانی قدّس سرّه که با بیانی شیوا، به تبیین مبانیِ مکتب توحید و عرفان می‌پردازد. این کتاب در حقیقت نقدِ کتاب «پرواز روح» اثر سید حسن ابطحی است. در فصل اول به نقدِ محورهای کتابِ «پرواز روح» پرداخته، و در فصل دوم در ضمن تعلیقاتی، جای جای کتابِ مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

اهم مطالب:

• نقد و بررسی نظریه عدم نیاز به استاد کامل

• اثبات فطری بودن و عقلانی بودنِ نیاز به استاد

• اثبات نیاز به استاد با توجه به آیات و روایات.

• بررسی و تحلیلِ «انکار علمِ حکمت و فلسفه» که انکار آن یعنی دستگاه عقل در وجود انسان، عاطل و باطل است.

• اثبات اینکه حجیّت هر چیزی به عقل است حتی کتاب و سنت

• ذکر آیات و روایاتی که دعوت به تعقل و تفکر می‌کنند.

• نقد و بررسی نظر کسانی که نهایتِ سیرِ انسان را شناخت امام زمان علیه السلام می‌دانند


از آنجا که برخی مباحث این کتاب نیاز به شرح و تفسیر بیشتر داشته است حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره، اقدام به درج مقدمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودند که بر غنای مطالب افزوده‌‌ است.

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - مقدمه
از آنجا که برخی مباحث این کتاب نیاز به شرح و تفسیر بیشتر داشته است حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره، اقدام به درج مقدمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودند که بر غنای مطالب افزوده‌‌ است.

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح صفحه (19 ـ 39)

ضرورت ارتباط با ولایت که روح کلّی این عالم است، برای تکامل بشر
بیان سه امر لازم الذّکر

مطلب اوّل: در بیان عدم لزوم استاد کامل و نقد این نظریّه

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح صفحه (40 ـ 55)

مطلب دوّم: در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریّه

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح (55 ـ 71)

مطلب سوّم: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولیّ‌عصر دانستن، و نقد آن

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح صفحه (73 ـ 88)
استدلالی بسیار لطیف بر وجود ایمان
حواله دادن امام رضا علیه السّلام مؤلّف پرواز روح را به مرحوم حاج ملاّ آقاجان
پاسخ به سؤال مهم در حواله دادن به انسان غیر کامل (ت)2
سفسطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم لزوم استاد و مرشد راه
اطلاق حدیث «هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حَکیمٌ یُرشِدُه» بر لزوم استاد راه
مغالطۀ موجود در کلام مؤلّف پرواز روح مبنی بر عدم رجوع به استاد راه
واسطه در فیض بودن پیامبران و امامان، احتیاج به استاد زنده را نفی نمی‌کند
استادی چیزی جز پیروی و تبعیّت در سفر و حضر نمی‌باشد
إخبار حاج ملاّ آقاجان به مؤلّف پرواز روح مبنی بر رؤیت امام زمان
مکاشفات صوریّه دارای صحیح و سقیم می‌باشند
مؤلّف پرواز روح نجات‌دهندۀ خود را حاج ملاّ آقاجان می‌داند
سلیقۀ حاج ملاّ آقاجان در وصول به مقاصد معنوی و ترقّیات روحی، و نقد آن
دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد، پشیزی نمی‌ارزد (ت)1
کلام آیة اللَه حاج شیخ حسین حلّی در عدم وصول به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت (ت)2
بزرگانی از اهل عرفان که خود از اجلّۀ فقها و علما بوده‌اند (ت)1
کلام آیة اللَه خویی در عدم لزوم پیروی از استاد راه و پاسخ مرحوم علاّمه1

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (88 ـ 103)
شاهدی بر مکاشفات صوری غلط
تحت تربیت شخصی قرار گرفتن به معنی تبعیّت از اوست
رفع اشتباهی از جناب آقای حاج سیّد محمّد حسن میرجهانی توسّط حاج ملاّ آقاجان
دعوت مرحوم میرجهانی از علاّمه طهرانی جهت اعطای علوم غریبه به ایشان و پاسخ حضرت علاّمه (ت)2
اطّلاع و اشراف بر نفوس دلیل بر فضیلت شخص نمی‌شود
عدم شباهت برخی اعمال و اقوال حاج ملاّ آقاجان با اخلاق اولیاء و پیامبران (ت)1
بحثی در اقسام غلوّ و تعریف آن
مسألۀ خلقت و کیفیّت نزول حقیقت وجود و وساطت ولایت تکوینیّۀ حضرات معصومین
دعوت حاج ملاّ آقاجان به زیارت مکان‌‌های زیارتی بی‌اصل و اساس، و نقد آن
به دیدن پیرمرد روشن ضمیر رفتن همان معنای طلب استاد و راهنماست

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (103 ـ 122)
تقسیم نمودن ظهور امام زمان به ظهور صغری و کبری
تقسیم ظهور به ظهور صغری و کبری ناشی از توهّم و تخیّلات است (ت)
استیحاش حاج ملاّ آقاجان از تماس گرفتن با اهل عرفان و ارشاد
مکاشفۀ صوری مؤلّف پرواز روح ناشی از شکّ و شبهه و اعتماد به نفس خویش است
تمسّک به آیات الهی و روایت معصومین در لزوم اشتغال به ذکر و ورد (ت)2
مصادیقی از ابرازات و اظهاراتی که از اولیای الهی صورت نمی‌گیرد
احضار روح شیخ بهایی در محضر یکی از علمای معروف طهران
برگزیده‌ای از احوال حاج حاج‌آقا اللَهیاری ابهری
هدایت و ارشاد و موعظۀ خلق، بر تهجّد و نماز شب فضیلت ندارد
مباحثۀ حاج ملاّ آقاجان با برخی مریدان مرحوم قاضی
خلط و اشتباه مؤلّف پرواز روح در فهم مطالب شاگردان مرحوم قاضی
تفسیر و تبیین حقیقت توحید (ت)1
علّت قطع ارتباط آیة اللَه انصاری همدانی با حاج ملاّ آقاجان (ت)1
علّت قطع ارتباط اولیای الهی با افراد غیر کامل (ت)2
شاگردی مرحوم آیة اللَه بهجت نزد آقا سیّد عبدالغفّار مازندرانی (ت)1
فهم غیر صحیح حاج ملاّ آقاجان از حدیث امام صادق علیه السّلام (ت)2

توضیحاتفایل چهارم از فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح. صوت صفحات ۱۲۳ تا ۱۳۷ کتاب
موضوعات این قسمت به شرح ذیل است:
- حکمای اسلام و فلاسفۀ شیعه متمسّک به ولایت معصومین علیهم السّلام هستند.
- وجود خلط الهام با وسوسه در مدّعیان سلوکی
- نزاع و عصبانیّت حاج ملاّ آقاجان با طلبۀ هندی در مسجد سهله
- اشکالات وارد بر حاج ملاّ آقاجان در قضیّۀ عصبانیّت با طلبۀ هندی
- دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیّه، جهل و نادانی است
- اشتباه حاج ملاّ آقاجان در تأیید فلسفۀ جدید در مقابل فلسفۀ اصیل اسلامی
- مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار پس از فوت حاج ملاّ آقاجان
- مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار دلیل بر صحّت طریق حاج ملاّ آقاجان نمی‌باشد
- مگر کوری نمی‌بینی که ملائکۀ شب بالا می‌روند و ملائکۀ صبح پایین می‌آیند؟!
- اعتراف مؤلّف پرواز روح بر واقعی نبودن بسیاری از وقایع مطرح شده در کتاب!
- دستور دادن به حاج میرزا تقی زرگری دلیل پذیرش مرید و مرادی است
- حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به دستور استادش، جان داد
- دستور دادن حاج ملاّ آقاجان به همسر حاج میرزا تقی زرگری

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (137 ـ 151)
حاج ملاّ آقاجان گاهی کارهای خلاف هم انجام می‌داد
انگیزۀ دستگیری مؤلّف پرواز روح از شیفتگان و دل‌سوختگان
لزوم پیروی جاهل از عالم بنابر فطرت و عقل و شرع
تقسیم‌بندی مردم در اتیان عبادات و افعال به سه قسم
سفارش مرحوم آیة اللَه کوهستانی برای ملاقات با امام زمان عجّل اللَه تعالی فرجه
مکاشفۀ دختر چهارده سالۀ مشهدی دربارۀ مرحوم آیة اللَه کوهستانی
بحثی در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَـٰبَ﴾
نظر آیة اللَه کوهستانی دربارۀ فلسفۀ یونان و وحدت وجود
پاسخ مرحوم علاّمه به نظر آیة اللَه کوهستانی دربارۀ فلسفه و وحدت وجود
فوت مرحوم کوهستانی و وصیّت به طواف جنازه‌اش در حرم امام رضا علیه السّلام
حضور مرحوم علاّمه در نماز جماعت حاج شیخ حبیب‌اللَه گلپایگانی
شیخ محمّد کوفی صاحب تشرّفات عدیده به محضر امام زمان بوده است
سوز و عشق فراوان آقا شیخ علی فرید کاشانی را می‌گداخت
ضرورت رجعت از مختصّات شیعه است
عقیدۀ مؤلّف پرواز روح در احاطۀ علمی خداوند و پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان
نگرش مرحوم علاّمه در کیفیّت علم الهی و پیامبر اکرم و اوصیای گرامی ایشان
وصل و لقای حضرت بقیّة‌اللَه عنوان مقدّمیّت دارد