سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتسرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح (55 ـ 71)