سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (73 ـ 88)