سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه9

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (123 ـ 137)