کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه9

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتفایل چهارم از فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح. صوت صفحات ۱۲۳ تا ۱۳۷ کتاب
موضوعات این قسمت به شرح ذیل است:
- حکمای اسلام و فلاسفۀ شیعه متمسّک به ولایت معصومین علیهم السّلام هستند.
- وجود خلط الهام با وسوسه در مدّعیان سلوکی
- نزاع و عصبانیّت حاج ملاّ آقاجان با طلبۀ هندی در مسجد سهله
- اشکالات وارد بر حاج ملاّ آقاجان در قضیّۀ عصبانیّت با طلبۀ هندی
- دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیّه، جهل و نادانی است
- اشتباه حاج ملاّ آقاجان در تأیید فلسفۀ جدید در مقابل فلسفۀ اصیل اسلامی
- مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار پس از فوت حاج ملاّ آقاجان
- مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار دلیل بر صحّت طریق حاج ملاّ آقاجان نمی‌باشد
- مگر کوری نمی‌بینی که ملائکۀ شب بالا می‌روند و ملائکۀ صبح پایین می‌آیند؟!
- اعتراف مؤلّف پرواز روح بر واقعی نبودن بسیاری از وقایع مطرح شده در کتاب!
- دستور دادن به حاج میرزا تقی زرگری دلیل پذیرش مرید و مرادی است
- حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به دستور استادش، جان داد
- دستور دادن حاج ملاّ آقاجان به همسر حاج میرزا تقی زرگری