کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه9

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتسرالفتوح - فصل دوّم : نقد و ایرادهای مرحوم علاّمه طهرانی بر کتاب پرواز روح (123 ـ 137)
حکمای اسلام و فلاسفۀ شیعه متمسّک به ولایت معصومین علیهم السّلام هستند (ت)1
وجود خلط الهام با وسوسه در مدّعیان سلوکی
نزاع و عصبانیّت حاج ملاّ آقاجان با طلبۀ هندی در مسجد سهله
اشکالات وارد بر حاج ملاّ آقاجان در قضیّۀ عصبانیّت با طلبۀ هندی
دلیل مخالفت با فلسفه و علوم عقلیّه، جهل و نادانی است
اشتباه حاج ملاّ آقاجان در تأیید فلسفۀ جدید در مقابل فلسفۀ اصیل اسلامی (ت)1
مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار پس از فوت حاج ملاّ آقاجان
مکاشفۀ میرزا ابوالقاسم عطّار دلیل بر صحّت طریق حاج ملاّ آقاجان نمی‌باشد (ت)2
مگر کوری نمی‌بینی که ملائکۀ شب بالا می‌روند و ملائکۀ صبح پایین می‌آیند؟!
اعتراف مؤلّف پرواز روح بر واقعی نبودن بسیاری از وقایع مطرح شده در کتاب!
دستور دادن به حاج میرزا تقی زرگری دلیل پذیرش مرید و مرادی است
حکایت جوانی که پس از قرائت قرآن به دستور استادش، جان داد
دستور دادن حاج ملاّ آقاجان به همسر حاج میرزا تقی زرگری