کتاب صوتی افق وحی - جلسه4

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (072 ـ 085)