کتاب صوتی افق وحی - جلسه6

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (105 ـ 122)