افق وحی - جلسه7

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (123 ـ 140)