افق وحی - جلسه9

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (157 ـ 174)