افق وحی - جلسه12

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (211 ـ 229)