افق وحی - جلسه14

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/18

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (246 ـ 262)