افق وحی - جلسه37

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - خاتمه - صفحه (665 ـ 676)