عنوان بصری سلوک عقلانی ، مراقبه

مدت زمان
210

امکان وصول به أعلی درجۀ کمال برای جمیع افراد بشر

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان تذکراتی پیرامون ماه رجب سکونت نفس