پرسش و پاسخ های مربوط به رکوع

تعداد: 3
پرسش: نماز جماعت

کد: 1878گروه: احکام
با سلام در رکعت دوم اگر امام جماعت به رکوع رفته و سر از رکوع بردارد و ماموم هنوز در حال قنوت باشد و به رکوع امام نرسد تکلیف ماموم چیست؟

هوالعلیم

نماز صحیح است.

پرسش: تکلیف ماموم در صورت خطای امام جماعت در نماز

کد: 1755گروه: احکام
اگر امام جماعت پس از خواندن حمد به رکوع برود نماز امام و مامومین چه حکمی دارد؟

هوالعلیم

مأمومین باید سوره را بخوانند.

پرسش: اقامه در نماز

کد: 1739گروه: احکام
گفتن اقامه نماز چه حكمي دارد؟ اگر قبل از نماز خوانده نشود چه حكمي دارد؟

هو العالم

اقامه بسیار مؤکّد است و اگر قبل از رکوع انسان متوجّه شود نگفته است بهتر است نماز را بشکند و اقامه گوید