گروه سئوال تربیتی
کدرهگیری 2021
تاریخ ثبت 1439/02/15
نام گذاری فرزند

با سلام قرار دادن نام اسماء قرآن از جمله "یس" و "طه" بر روی فرزندان اشکالی ندارد؟
هوالعلیم اشکال ندارد.