پرسش و پاسخ های مربوط به یس

تعداد: 1
پرسش: نام گذاری فرزند

کد: 2021گروه: تربیتی
با سلام قرار دادن نام اسماء قرآن از جمله "یس" و "طه" بر روی فرزندان اشکالی ندارد؟

هوالعلیم
اشکال ندارد.