اعتقادات

اللَه شناسی (تعداد جلدها: 3)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ ذی‌قیمتِ «الله‌شناسی» تألیف ارزشمند علامه آیت‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی ـ قدّس‌سرّه ـ می‌باشد که توحید ذاتِ پروردگار را با بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآورده، و در عین روانی، مباحثی ژرف و عمیق پیرامونِ «توحید ذاتی، اسمائی و افعالی، عشق و محبت الهی، کیفیت پیدایش عالم آفرینش، و چگونگیِ ربط خلق با حق» را بیان داشته، و از «معنای حقیقیِ لقاء‌الله و مشاهدۀ پروردگار با چشم قلب» سخن گفته، و تفسیری دقیق از «وحدت شخصیۀ وجود و هستیِ حقیقیِ پروردگار و هستی مجازیِ خلایق» و همچنین «نقد بررسیِ آراء برخی فِرَق و مذاهب، خصوصاً شیخیه» ارائه داده و به ساحتِ علم و معرفت تقدیم شده است.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ «الله‌شناسی» تألیف ارزشمند علامه آیت‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی ـ قدّس‌سرّه ـ بوده که پیرامونِ «امکان لقاء پروردگار، و حضور حق در همۀ عالَم، و کیفیت عشق بین حق و خلق» با قلمی روان و شواهدی متقن به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
اهم مباحثِ این مجلّد: 
• تفسیر آیۀ نور 
• تطبیق آیۀ نور بر خمسۀ طیبه 
• انسان کامل، محلّ تجلی آیۀ نور 
• خدا را می‌توان دید، و خدا را با خدا می‌توان شناخت 
• خداوند عاشق خلق، و خلق عاشق اوست  
• عاشقان لقاء خدا از هیچ گزندی نمی‌هراسند 
• راه وصول به معرفت الله، عبور از نفس‌پرستی است 
• اقسام تجلیات پروردگار بر سالک الی الله 
• سلوک برای آماده‌شدن جهت جذبه الهی است 
• امکان دیدار و لقاء خداوند برای مؤمنین خوش‌کردار 
• خداوند همه‌جا هست؛ چشم بگشا و ببین! 
• لقاء خداوند منحصر به قیامت نیست 
• بیانی از حقیقت توحید و عشق به پروردگار در کربلا و عاشورا 
• ذکر اسناد متواتر، و شرح و تفسیر حدیثِ قرب نوافل

توضیحاتجلد دوم از مجموعۀ «الله‌شناسی» تألیف ارزشمند علامه آیت‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی ـ قدّس‌سرّه ـ بوده که پیرامونِ «تفسیر معنای لقاء خدا و نقد منکرین آن» و «معنای حقیقی وحدت شخصیه وجود» با قلمی روان و شواهدی متقن به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
اهم مباحث این مجلّد: 
• منکرین لقاء خدا زیان‌بارترینِ مردم‌اند 
• تنزیه صرف خداوند، موجب تعطیل اوست 
• غیر از طریق «لقاء الله» همۀ راه‌های شناخت خداوند، کج و معوج و تاریک است 
• با انکار لقاء خداوند، اساس دین و شریعت فرو می‌ریزد 
• عظمت مقام توحیدی امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• لقاء خداوند به چشم دل است نه چشم سر 
• ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسّر نیست 
• در منطق قرآن هر گونه وجود و آثار وجود، در خدا منحصر است 
• وجود حق‌تعالی جمیعِ موجودات را در خود فانی می‌کند 
• قرآن صریحاً وحدت حق‌تعالی را بالصّرافه می‌داند 
• معنای تشخّص وجود: لا هُوَ الا هُو 
• ردّ کتاب «الأخبار الدخیلة» که توقیعِ وارد در ماه رجب را رد کرده است

توضیحاتجلد سوم از مجموعۀ «الله‌شناسی» تألیف ارزشمند علامه آیت‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی ـ قدّس‌سرّه ـ بوده که پیرامونِ «انحصار توحید حقیقی به معرفت عرفانی، و بطلان توحیدِ غیر عارفان» به ضمیمۀ «مفاد وحدت وجود و برخی ادله آن» می‌باشد که با قلمی روان و شواهدی متقن به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
اهم مباحث این مجلد: 
• غیر از عارفان، جمیع مردمان خدا را با دیدۀ دوبین می‌نگرند 
• آنان‌که برای غیر از خدا اثری قائل‌اند، مبتلا به شرک خفیّ هستند 
• ضرورت رجوع به عقل و لزوم فراگیری علم و حکمت 
• بحث گرانقدر کاشف‌الغطاء در «وحدت وجود و موجود» 
• نقد و بررسی اعتقاد به ثنویت و تحقیقی بلیغ دربارۀ خیر و شرّ 
• اخباریون حشوی و قائلین به اصالت ماهیت، در باطن گرفتار ثنویت‌اند 
• برای مادیون و ماتریالیست‌ها مسألۀ شرور حلّ نشده و به جهان بدبین هستند 
• نقد و بررسی اعتقادات شیخیه  
• تحقیقی دربارۀ شیطان و دایره مأموریت تکوینی او 
• در هر طائفه‌ای از اهل عرفان، افرادی غیر خبره و بی‌معرفت، خود را جا زده‌اند 
• فقیه‌نمایان به نجاسات «وحدت وجودی» را افزوده‌اند تا خود را از مسؤولیت برَهانند 
• تنزیه صرف فاقد دلیل عقلی و شهودی و شرعی است 
• نقد و بررسی مکتب معتزلی و اشعری 
• رموز و اشارات سورۀ اخلاص