اعتقادات

اللَه شناسی (تعداد جلدها: 3)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتاصل اين مباحث يكدوره تفسير آيۀ مباركۀ « اللَه نور السموات و الارض» است كه تا « و اللَه بكل شيء عليم» در ضمن ابحاثي مذاكره و تحرير شده است. و در آن از مسألۀ توحيد ذاتي و أسمائي و افعالي حضرت حقّ، كيفيّت پيدايش عالم آفرينش، ربط حادث به قديم، نزول نور وجود در مظاهر امكان، حقيقت ولايت و ربط موجودات به ذات باري تعالي، و لقاء اللَه و وصول به ذات مقدّس او به فناء و اندكاك هستي مجازي در وجود مطلق و هستـي اصل و حقيقي بحث مي گردد. این مجموعه سه جلد می باشد. بعضي از عناوين اين مجموعه عبارت است از: خدا را مي توان ديد، خداوند عاشق ماسوي و ماسوي عاشق اوست، امكان ديدار و لقاء خداوند براي مؤمنين خوش كردار، خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين، منكرين لقاء خدا زيان بارترین مردمند، طرق مختلفه « اللَه شناسي» غير از طريق لقاء اللَه همگي كج و معوّج و تاريك است، منطق قرآن هرگونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر مي كند، معني تشخّص وجود. لا هو الا هو، غير از عرفان جميع مردمان خدا را با ديده دو بين مي نگرند، آنانكه غير از خدا اثري قائلند مبتلا به شرك خفيّ هستند ، حشويّه و شيخيّه و قشريّه از خداوند نصيبي ندارند، انحرافات شيخ احمد احسائي و پيروان مكتب او در توحيد و...

توضیحاتاصل اين مباحث يكدوره تفسير آيۀ مباركۀ « اللَه نور السموات و الارض» است كه تا « و اللَه بكل شيء عليم» در ضمن ابحاثي مذاكره و تحرير شده است. و در آن از مسألۀ توحيد ذاتي و أسمائي و افعالي حضرت حقّ، كيفيّت پيدايش عالم آفرينش، ربط حادث به قديم، نزول نور وجود در مظاهر امكان، حقيقت ولايت و ربط موجودات به ذات باري تعالي، و لقاء اللَه و وصول به ذات مقدّس او به فناء و اندكاك هستي مجازي در وجود مطلق و هستـي اصل و حقيقي بحث مي گردد. این مجموعه سه جلد می باشد. بعضي از عناوين اين مجموعه عبارت است از: خدا را مي توان ديد، خداوند عاشق ماسوي و ماسوي عاشق اوست، امكان ديدار و لقاء خداوند براي مؤمنين خوش كردار، خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين، منكرين لقاء خدا زيان بارترین مردمند، طرق مختلفه « اللَه شناسي» غير از طريق لقاء اللَه همگي كج و معوّج و تاريك است، منطق قرآن هرگونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر مي كند، معني تشخّص وجود. لا هو الا هو، غير از عرفان جميع مردمان خدا را با ديده دو بين مي نگرند، آنانكه غير از خدا اثري قائلند مبتلا به شرك خفيّ هستند، حشويّه و شيخيّه و قشريّه از خداوند نصيبي ندارند، انحرافات شيخ احمد احسائي و پيروان مكتب او در توحيد و...

توضیحاتاصل اين مباحث يكدوره تفسير آيۀ مباركۀ « اللَه نور السموات و الارض» است كه تا « و اللَه بكل شيء عليم» در ضمن ابحاثي مذاكره و تحرير شده است. و در آن از مسألۀ توحيد ذاتي و أسمائي و افعالي حضرت حقّ، كيفيّت پيدايش عالم آفرينش، ربط حادث به قديم، نزول نور وجود در مظاهر امكان، حقيقت ولايت و ربط موجودات به ذات باري تعالي، و لقاء اللَه و وصول به ذات مقدّس او به فناء و اندكاك هستي مجازي در وجود مطلق و هستـي اصل و حقيقي بحث مي گردد. این مجموعه سه جلد می باشد. بعضي از عناوين اين مجموعه عبارت است از: خدا را مي توان ديد، خداوند عاشق ماسوي و ماسوي عاشق اوست، امكان ديدار و لقاء خداوند براي مؤمنين خوش كردار، خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببين، منكرين لقاء خدا زيان بارترین مردمند، طرق مختلفه « اللَه شناسي» غير از طريق لقاء اللَه همگي كج و معوّج و تاريك است، منطق قرآن هرگونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر مي كند، معني تشخّص وجود. لا هو الا هو، غير از عرفان جميع مردمان خدا را با ديده دو بين مي نگرند، آنانكه غير از خدا اثري قائلند مبتلا به شرك خفيّ هستند، حشويّه و شيخيّه و قشريّه از خداوند نصيبي ندارند، انحرافات شيخ احمد احسائي و پيروان مكتب او در توحيد و...