اسفار

فصل 8: في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة (تعداد جلدها :44)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة ج دوم مرحله چهارم فصل هشتم 29-05-1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: 05-06-1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: 06-06-1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: 13/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: 15/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: 16/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة بحث پیرامون کیفیت فنای ذاتی در عین بقاء عین ثابت. مگر ممکن است عین ثابت مضمحل بشود ولی بدن باقی باشد و ارتباط آن نفس و روح باقی باشد؟ 17/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 20/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 22/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 28/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 29/10/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته ها وگفته های استاد: تفاوت عرفا با علماء سوء، 7/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 9/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 12/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 13/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته ها و گفته های استاد: پیرامون مقایسه بین جوان ها و پیرمردها در مواجهه با حق و پذیرش آن 14/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 15/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 16/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 20/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نظریه استاد: ما به الإشتراک مفهومی است نه خارجی. ماده موجوده در اشیاء مختلف مشترک آنها نیست واقعا 28/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 29/11/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 4/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد:6/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 12/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 13/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد:ـ 14/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 20/12/1430

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة اول درس متفرقه ـ 21/12/14130

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد:صحبت راجع به حضرت علی اصغر علیه السلام ـ پس از مراجعت از کربلا ـ 1ـ مسائل عاشوراء منحصر بفرد است و ناخالصی نداشته است 2ـ مسئله حضرت علی اصغر مایز بین حق و باطل است 3ـ سر بقاء

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: ـ 18/1/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: سیره اولیاء الهی بر عدم توسل به طرق غیر متعارف برای دفع مشاکل بوده است . 24/1/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة رد وجود ماده مبهمه در قبال وجود صورت نقد حرکت جوهری ـ نکته ها وگفته های استاد: نظر آقای حداد نسبت به تفسیر منسوب به محیی الدین و مراتب ایشان 26/1/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 30/1/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 10/2/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 11/2/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة نکته‌ها و گفته‌های استاد: مکتب تشیّع احیاگر مبانی فطرت ـ 19/3/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة خصوصی 20/3/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 21/3/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 22/3/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 18/4/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 19/4/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 20/4/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 22/4/1431

توضیحاتفصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة 16/5/1431