کتاب صوتی

رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم (تعداد بخشها: 11)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم در اين‌ رساله‌ ، علاوه‌ بر شرح‌ حال‌ مرحوم‌ علاّمۀ‌ بحرالعلوم‌ و صحّت‌ انتساب‌ اين‌ رساله‌ به ايشان ، ‌ حقيقت‌ و مقصد سلوك‌ إلي‌ اللَه‌ ، كيفيّت‌ و آثار سلوك‌ إلي‌ اللَه ، و طريق‌ ذكر علاّمه بحرالعلوم با شرحي ‌تفصيلي‌ از حضرت‌ آية‌ اللَه‌ علاّمه‌ قدّس‌ سرّه‌ بيان‌ گرديده‌ است‌ .مطالبي از كتاب: حقيقت سلوك قطع علاقه از غير خدا و توجه محض به اوست.هر كس چهل روز در هر فكر و عمل خود رضايت خدا را معيار قرار دهد به سرچشمه‌هاي حقيقت متصل مي‌شود. توجه كامل به خدا بدون پرهيز از دنيا دوستان ممكن نيست.

توضیحاتبخش اوّل : طرح کلّى از حقیقت سُلوک إلى اللَه و مقصد آن و شرح منازل عالم خُلُوص و عوالم قبل و بعد از آن‌. فصل اوّل : خاصیّت عدد چهل در ظهور استعدادات‌.فصل دوّم : معرفت اجمالیّۀ مقصد.فصل سوّم : دخول به عالم خلوص و معرفت آن‌ از صفحه (26ـ68)

توضیحاتبخش اوّل از فصل چهارم : سیر در منازل چهل‌گانه عالم خلوص از صفحه‌ ‌(69ـ90)

توضیحاتبخش اوّل از فصل چهارم : سیر در منازل چهل‌گانه عالم خلوص از صفحه‌ ‌(90ـ110)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل اوّل : بیان اجمالى در طریق سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (111ـ132)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل دوّم : بیان تفصیلى در طریقه سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (134ـ154)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل دوّم : بیان تفصیلى در طریقه سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (154ـ171)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل دوّم : بیان تفصیلى در طریقه سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (172ـ181)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌.فصل سوّم : آثار سُلوک از صفحه‌ (182ـ202)

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌.فصل سوّم : آثار سُلوک و فصل چهارم : طریق ذکر مؤلّف (ره) از صفحه‌ (204ـ222)