سال 1414 - جلسه1

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/09/07

توضیحاتفقرۀ دعاء : إلهی لا تؤدّبنی بعقوبتک ، ولا تمکر بی فی حیلتک ، من أین لی الخیر یا ربّ