روح مجرد - جلسه36

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (671 ـ 693)