نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (74 ـ 91)