نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه19

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (354 ـ 377)