سال 1427 - جلسه8

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/12

توضیحات1 انسان به هر مقصود و مکتبی که ملتزم باشد به لوازم وآثار آن مقصود و مکتب نیز باید ملتزم باشد. 2 فرمایش امام حسن عسگری علیه السلام در ارتباط با اهمیت نماز شب. 3 هرچه ادراک و معرفت انسان نسبت به مسائل و امور بیشتر شود وظیفه و تکلیف او هم مضاعف می شود. 4 کیفیت توجّه سالک در نماز بر اساس کلام مرحوم حداد رضوان اللَه علیه . 5 تفاوت اقامه نماز توسط اولیاءالهی با سایر افراد.