رساله نوين - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله نوین- مقدمه