رساله نوين - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله نوین - صفحه 98 ـ 129