کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح (55 ـ 71)

مطلب سوّم: نهایت سیر انسان را شناخت حضرت ولیّ‌عصر دانستن، و نقد آن