ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه13

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس یازدهم: بحث در پیرامون دو روایت ابى خدیجه