افق وحی - جلسه5

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل اوّل: توحید افعالی - صفحه (086 ـ 104)