افق وحی - جلسه31

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (538 ـ 556)