قرآن وحدیث ودعاء

شرح فقراتی از دعای أبو حمزه ثمالی (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتدر میان ادعیه مأثوره از حضرات معصومین علیهم السّلام شاید بتوان گفت دعائی به جامعیّت دعای ابوحمزه ثمالی از حضرت سجّاد علیه السّلام که حاوی نکاتی بس دقیق و عمیق در ارائه و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و شرح احوال و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت است، یافت نشود.

حضرت علاّمه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدس اللَه رمسه ـ هنگام اقامت در طهران در یکی از سنوات شب‌های ماه مبارک رمضان در مسجد قائم این دعا را برای اخلاّء روحانی و اصدقاء ایمانی ترجمه و شرح مختصری کردند و صد افسوس که از آن بیانات جز چند نوار باقی نمانده است که در این اثر پیاده شده و از آنجا که ترجمه ناقص می‌نمود معلق محترم نسبت به ترجمه باقی فقرات اقدام نمودند.

البتّه این مجموعه، تفسیر کامل تمام دعای ابوحمزه نیست، بلکه بخشی از فقرات دعا است (در 20 جلسه) که توسّط معلق محترم از فرمایشات ایشان ضبط شده و باقی فقرات، یا اصلاً ضبط نشده است و یا اینکه از سرانجام آنها اطّلاعی در دست نیست.

توضیحاتدر میان ادعیه مأثوره از حضرات معصومین علیهم السّلام شاید بتوان گفت دعائی به جامعیّت دعای ابوحمزه ثمالی از حضرت سجّاد علیه السّلام که حاوی نکاتی بس دقیق و عمیق در ارائه و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و شرح احوال و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت است، یافت نشود.

حضرت علاّمه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدس اللَه رمسه ـ هنگام اقامت در طهران در یکی از سنوات شب‌های ماه مبارک رمضان در مسجد قائم این دعا را برای اخلاّء روحانی و اصدقاء ایمانی ترجمه و شرح مختصری کردند و صد افسوس که از آن بیانات جز چند نوار باقی نمانده است که در این اثر پیاده شده و از آنجا که ترجمه ناقص می‌نمود معلق محترم نسبت به ترجمه باقی فقرات اقدام نمودند.

البتّه این مجموعه، تفسیر کامل تمام دعای ابوحمزه نیست، بلکه بخشی از فقرات دعا است (در 20 جلسه) که توسّط معلق محترم از فرمایشات ایشان ضبط شده و باقی فقرات، یا اصلاً ضبط نشده است و یا اینکه از سرانجام آنها اطّلاعی در دست نیست.

توضیحاتدر میان ادعیه مأثوره از حضرات معصومین علیهم السّلام شاید بتوان گفت دعائی به جامعیّت دعای ابوحمزه ثمالی از حضرت سجّاد علیه السّلام که حاوی نکاتی بس دقیق و عمیق در ارائه و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و شرح احوال و کیفیّت ربط بین خلائق و پروردگار در مقام عبودیّت است، یافت نشود.
حضرت علاّمه آیة اللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدس اللَه رمسه ـ هنگام اقامت در طهران در یکی از سنوات شب‌های ماه مبارک رمضان در مسجد قائم این دعا را برای اخلاّء روحانی و اصدقاء ایمانی ترجمه و شرح مختصری کردند و صد افسوس که از آن بیانات جز چند نوار باقی نمانده است که در این اثر پیاده شده و از آنجا که ترجمه ناقص می‌نمود معلق محترم نسبت به ترجمه باقی فقرات اقدام نمودند.
البتّه این مجموعه، تفسیر کامل تمام دعای ابوحمزه نیست، بلکه بخشی از فقرات دعا است (در 20 جلسه) که توسّط معلق محترم از فرمایشات ایشان ضبط شده و باقی فقرات، یا اصلاً ضبط نشده است و یا اینکه از سرانجام آنها اطّلاعی در دست نیست.