مبانی اسلام

مدت زمان

صدق کلید اصلی و اساسی سعادت انسان - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : صدق کلید اصلی و اساسی سعادت انسان - دیدار رفقای اهواز و قزوین و کرمان