مباحث فقهی - جلسه2

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/20

توضیحاتحقّ شریک. حقّ مال و دارایی. حقّ طلب‌کار. حقّ رفیق. حقّ مدّعی و مدّعیٰ‌علیه.  حقّ مشورت‌گیرنده و مشورت‌دهنده. حقّ طالب نصیحت و نصیحت‌کننده. حقّ افراد مسن. حقّ اطفال. حقّ حاجتمند و معطی. حقّ خوشحال‌کننده برای رضای الهی. حقّ بدی‌کننده. حقّ مسلمانان. حقّ اهل‌کتاب.