کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه11

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال ششم: ‌تعدّى از ظهورات قرآن، إسقاط حجّیت قرآنست - صفحه (193 ـ 216)