رساله نکاحیه - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتکتاب رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین) - مقدمه