کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه1

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتسر الفتوح اثر علامه طهرانی قدّس سرّه که با بیانی شیوا، به تبیین مبانیِ مکتب توحید و عرفان می‌پردازد. این کتاب در حقیقت نقدِ کتاب «پرواز روح» اثر سید حسن ابطحی است. در فصل اول به نقدِ محورهای کتابِ «پرواز روح» پرداخته، و در فصل دوم در ضمن تعلیقاتی، جای جای کتابِ مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

اهم مطالب:

• نقد و بررسی نظریه عدم نیاز به استاد کامل

• اثبات فطری بودن و عقلانی بودنِ نیاز به استاد

• اثبات نیاز به استاد با توجه به آیات و روایات.

• بررسی و تحلیلِ «انکار علمِ حکمت و فلسفه» که انکار آن یعنی دستگاه عقل در وجود انسان، عاطل و باطل است.

• اثبات اینکه حجیّت هر چیزی به عقل است حتی کتاب و سنت

• ذکر آیات و روایاتی که دعوت به تعقل و تفکر می‌کنند.

• نقد و بررسی نظر کسانی که نهایتِ سیرِ انسان را شناخت امام زمان علیه السلام می‌دانند


از آنجا که برخی مباحث این کتاب نیاز به شرح و تفسیر بیشتر داشته است حضرت آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره، اقدام به درج مقدمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودند که بر غنای مطالب افزوده‌‌ است.